RESMİ GAZETE - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

0
0
0
s2smodern

27 Mart 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29666

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2008 tarihli ve 26989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli, subayların kuvvet nam ve hesabına/kendi nam ve hesabına yurt içi veya yurt dışı üniversitelerde yapacakları lisansüstü eğitime, astsubayların kendi nam ve hesabına yurt içi veya yurt dışı üniversitelerde yapacakları yüksek lisans eğitimine, öğrenim kıdemi verilme esaslarını ve lisansüstü eğitime ilişkin diğer esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık süresi hariç olmak üzere; kuvvet nam ve hesabına yüksek lisans eğitimi en fazla altı yarıyıl olmak üzere üç yılda, doktora eğitimi en fazla on iki yarıyıl olmak üzere altı yılda, doktora eğitimine lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en fazla on sekiz yarıyıl olmak üzere dokuz yılda tamamlanır. Belirtilen azamî sürelerin ne kadarının nasıl kullanılacağı hususu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerle düzenlenir. Tahsis edilen süreler içerisinde eğitimini tamamlayamayan personele 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Subay olmak.”

“e) Yurt içinde ve yurt dışında başvurduğu program ile ilgili senato/enstitülerin kurullarınca belirlenen başvuru koşullarına sahip olmak.

f) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olunsa bile;

1) Millete ve Devlete karşı suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamak.

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kendi nam ve hesabına yurt dışında veya yurt içinde lisansüstü eğitime iştirak edecek subay ve astsubaylar eğitime kabul edilmesinden itibaren iki ay içinde ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin lisansüstü eğitim durumunun takip edilebilmesi amacıyla bilgi verir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans eğitimlerine ilave 10 puan verilir. Nitelik puanlarının eşit olması durumunda öncelikle sicil notu ortalaması, eşitliğin bozulmaması durumunda sırasıyla akademik başarı, fiilî hizmet süresi ve rütbe dikkate alınır. Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programından mezun olan personelin nitelik puanı hesaplamasında; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendi yerine, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans eğitimi bitiriş notu yüzde elli oranında dikkate alınarak belirlenir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

SİTE İÇİ ARAMA

 

Twitter

ZİYARETÇİ SAYISI

15263413
Bugün
Hafta
Ay
Toplam
11661
44577
69533
15263413

IP: 46.229.168.144

Hamza DÜRGEN

E-Mail : info@hamzadurgen.com

Site Kuruluş Tarihi : 15.01.2011