ÖNEMLİ LİNKLERZİYARETÇİ SAYISI
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün295
mod_vvisit_counterHafta42930
mod_vvisit_counterAy185408
mod_vvisit_counterToplam3388597HEDEF PROFESYONEL ASKERLİK

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=29137706&

Profesyonel ordu zorunlu askerlik süresini kısaltacak 

Başbakan’ın açıkladığı askerlik sürelerinin kısaltılması konusunun profesyonel ordu çalışmasıyla paralel yürüdüğü bildirildi. Hükümet, süre kısaltmayla ilgili düzenlemenin bu yıl bitmeden yasalaşmasını planlıyor. Yasayla beraber askerdekiler terhis olabilecek. 

BAŞBAKAN Erdoğan’ın açıkladığı zorunlu askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik  çalışmaların detayları ortaya çıkmaya başladı. Askerlik süresini kısa dönemde 4 ay uzun dönemde 10 aya indirilmesini öngören çalışmanın  profesyonel askerliğe geçiş hedefiyle paralel yürütüldüğü öğrenildi. Buna göre askerliğin süresinin kısaltılması düzenlemesi profesyonel askerliğe geçişin yumuşak biçimde yapılabilmesi için zemin oluşturacak. Yapılacak değişiklikle 15 ay olan uzun dönem askerlik süresinin 10 veya 12 aya , 6 ay olan kısa dönem askerlik süresi de 4 aya düşürülmesi gündemde. Bu süreler TSK’nın kısa, orta ve uzun vadede personel ihtiyacı gözetilerek belirlenecek. Düzenleme sonrası TSK’nın zorunlu askerlik kapsamındaki kadrolarında azalma olacak. TSK aşamalı olarak bu azalmayı profesyonellerle dolduracak. Askerlik süresinde ilerleyen süreçte yeni kısaltma adımları atılabilecek. Üniversite mezunlarının askerlik süresinin 4 aya düşürülmesiyle, izin süresi çıkartıldığında 3.5 ay gibi bir askerlik durumu sözkonusu olacak. 

Süreler aşamalı düşürülebilir 

Askerlik süresinde yapılacak indirim, AK Parti döneminde ikinci süre düşürümü olacak. Ordunun profesyonelleştirilmesi için ilk süre indirimine paralel olarak sözleşmeli er uygulamasının altyapısı kuruldu ve alımlar yapıldı. Yine Güneydoğu’da muharip sınıf Özel Harekatçılar, Astsubay ve Uzman Çavuşlar’dan oluşan yapıya çevrildi, kadrolar genişletildi.

 

ASKERİN PARASINA GÖZ DİKTİLER (OYAK'TAN VERGİ ALINACAK)

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=29143942&

Askerin parasına göz diktiler

Maliye Bakanlığı, TSK mensuplarının bağlı olduğu Ordu Yardımlaşma Kurumu için düğmeye bastı. Bakanlık, yasal düzenlemeyi beklemeden OYAK’tan vergi alacak…

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) men­sup­la­rı­nın yar­dım­laş­ma ve emek­li­lik fo­nu Or­du Yar­dım­laş­ma Ku­ru­mu (OYAK) ile il­gi­li ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nın ar­dın­dan hü­kü­me­tin ‘ver­gi­’ iş­ta­hı çık­tı.

Yüz­de 20’si­ni is­ti­yor

Hü­kü­met, Er­ge­ne­ko­n’­un fi­nan­sö­rü ol­mak­la suç­la­nan, Da­nış­tay sal­dı­rı­sıy­la bağ­lan­tı­lan­dı­rı­lan OYA­K’­ın iş­ti­rak­le­rin­den (or­tak­la­rın­dan) ver­gi al­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Ku­rum­lar Ver­gi­si mu­afi­ye­ti­nin ana fa­ali­yet ala­nı ile sı­nır­lı ol­du­ğu, iş­ti­rak­le­rin ver­gi­ye ta­bi ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şüy­le, OYA­K’­ın 50’yi aş­kın iş­ti­ra­kin­den ka­zan­dı­ğı ge­li­rin yüz­de 20’si­ni ala­bil­mek için ça­lış­ma baş­lat­tı. Mec­lis Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu bün­ye­sin­de ku­ru­lan OYAK alt ko­mis­yo­nu, ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak, ra­po­ru­nu ha­zır­la­dı.

Ya­sal dü­zen­le­me ta­le­bi

Ra­por­da, “Ku­ru­mun Sa­yış­tay ve Ma­li­ye de­ne­ti­mi­ne ta­bi ol­ma­sı, iha­le­le­rin mer­cek al­tı­na alın­ma­sı, usul­süz­lük şüp­he­le­ri­nin in­ce­len­me­si ge­re­ki­r” de­nil­di. Ra­por­da ay­rı­ca ku­ru­mun fa­ali­yet­le­ri­nin ver­gi­len­di­ril­me­si ko­nu­su­nun ya­sal dü­zen­le­mey­le açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı is­ten­di. Ko­mis­yon, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın ver­gi de­ne­tim­le­ri­ni, ya­sa­yı bek­le­me­den OYAK ve iş­ti­rak­le­ri açı­sın­dan de­ğer­len­dir­me­si­ni öner­di. OYA­K’­a hem ken­di ka­nu­nun­da hem de Ver­gi Ka­nu­nu­’n­da hiç­bir şar­ta bağ­lan­ma­dan Ku­rum­lar Ver­gi­si mu­afi­ye­ti ta­nın­ma­sı­na kar­şın, ra­por­da “Ku­ru­luş ama­cı­na yö­ne­lik fa­ali­yet ko­nu­la­rı ile sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­” ge­rek­ti­ği gö­rü­şü­ne yer ve­ril­di. Ra­por­da, OYA­K’­ın iş­ti­rak­le­ri­ne borç ver­me­si­nin, ko­nut sa­tış­la­rı­nın ve ben­ze­ri fa­ali­yet­le­ri­nin ama­cı dı­şın­da ol­du­ğu be­lir­til­di.

2 mil­yar lira ver­gi öden­di

Ge­çen yıl 2.1 mil­yar li­ra ver­gi öde­yen OYA­K’­ın yak­la­şık 16 mil­yar li­ra öz­kay­na­ğı bu­lu­nu­yor ve 50’ye ya­kın iş­ti­ra­ki­nin 24’ü doğ­ru­dan iş­ti­rak ko­nu­mun­da. Do­lay­lı iş­ti­rak­le­rin­de OYAK ku­rum­lar ver­gi­si öde­mi­yor. Bu­na kar­şın Grup Şir­ket­le­ri ile bir­lik­te 2009-2011 yıl­la­rı ara­sın­da Tür­ki­ye­’de öde­nen tüm ver­gi­le­rin yüz­de 0.71’i­ni (5.1 mil­yar TL), top­lam ku­rum­lar ver­gi­si­nin ise yüz­de 1’i­ni (753 mil­yon TL) öder­ken, top­lam ih­ra­ca­tın yüz­de 3.71’i­ni (12.9 mil­yar do­lar) ger­çek­leş­tir­di.

Başak Kaya

 

MASADAKİ ASKERLİK FORMÜLLERİ

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=29145317&

 

ÇEKİLME DE YOK OPERASYON DA

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=29146887&

Çekilme de yok operasyon da

Genelkurmay Başkanlığı'nın dün internet sitesinden yaptığı 4 maddelik açıklamada "Teröristle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde keşif, gözetleme ve istihbarat toplama gayretlerine aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. Genelkurmay daha önce de TSK'nın sınır bölgelerindeki faaliyetlerinin devam ettiğine ve çekilme olmadığına ilişkin açıklama yayımlamıştı.

Sınırda görevli askeri kaynaklardan Aydınlık'ın edindiği bilgilere göre, TSK'da "çekilme" yok. Ancak arazi tarama, mağara baskmıya da operasyon yapılmıyor. Her bahar doğu bölgesine gönderilen Bolu ve Kayseri Komando Tugayları'nın bu yıl ilk kez gönderilmediklerine dikkat çeken kaynak, "Büyük operasyonlarda görev alan bu seyyar birlikler yoksa mücadele yok demektir" dedi. Bölge kaynakları da askerin mevcut konumunun halen devam ettiğini aktardı. Bir kaynak "Sınır güvenliği Kara Kuvvetlerine devredilince Jandarma şehre doğru çekildi. Ama sınır boş değil. Sınır bölgesi üst noktalara taşınıyor. Askerin 6 ay önceki konumu neyse bugün de o. TSK'da yaz ve kış tertiplenmesi var. Ne çekilmeye tanık oldum ne de duydum. Boş kule fotoğrafları 'Köy köy dolaşıp anlatıyorum' Peki muhalefet olarak sadece CHP değil diğer partiler olarak ne yapacaksınız diyorum "MECLİS'te olanaklar içinde tepkimizi karşı duruşumuzu ortaya koyuyoruz, basına aktarıyoruz. Her hafta sonu Ankara'mıı köylerine gidiyorum. Kahve kahve bunları anlatıyorum." yanıltıcı. Mesela bir kule yıllardır boş. Çünkü 200 metre ilerisine yenisi yapılmış" dedi.

Bir başka kaynak ise valiliklerin birliklere operasyon izni vermediğini belirterek "Bahar operasyonları yapılmıyor. Bir aksilik olursa birilerine ihale edecekler. 'Suç benim değil valinin' diyecekler" ifadesini kullandı.

Genelkurmaydan 'içki yasağı' haberleri üzerine de "TSK sosyal tesislerinde yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlemler yürütülmektedir" denildi.

GAMZE ÇINLAR / IRMAK METE

 

ASKERLİĞİ KISALTMA ÇÖZÜME ENDEKSLİ

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=29140734& 

Askerliği kısaltma çözüme endeksli  

 

Başbakan'ın askerlik süresinin kısaltılabileceğine ilişkin sözleri 'Ne zaman?' sorusunu gündeme getirdi. Tarihin "çözüm" süreciyle birlikte şekilleneceği belirtiliyor 

HAKKI KURBAN

Yeniden bedelli askerlik uygulamasına sıcak bakmayan hükümet, terör sorununun çözümüne paralel olarak askerlik süresini kısaltmak için hazırlık yapıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kızılcahamam Kampı'nda "Çalışıyoruz" dediği konuyla ilgili olarak planlama yapılırken, başta kışlalar olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri merakla atılacak adımı bekliyor.

6 SORUDA AYRINTI

NE KADAR KISALACAK? Hükümetin üzerinde durduğu öncelikli seçenek 15 ay olan uzun dönem askerliğin 12 aya, 6 ay olan kısa dönem askerliğin de 4 aya indirilmesi yönünde. Ancak bu konuda Genelkurmay'ın görüşü önem taşıyor.

KİMLERİ KAPSAYACAK? Düzenleme henüz hazırlanmadı. Ancak, daha önceki uygulamalarda, yasa çıktıktan sonra askere gideceklerle birlikte, o dönem kışlada vatani görevlerini yapmakta olanlar da uygulamadan yararlanmıştı.

NE ZAMAN ÇIKACAK? Çözüm sürecinin gidişatı ve teknik çalışmalar, düzenlemenin zamanlamasında da belirleyici olacak. Hükümet kaynakları 2013 sonunu işaret ediyor. Bu dönemin, 2014 Mart'ın da yapılacak yerel seçimler öncesine rastlaması da dikkat çekiyor.

ÇALIŞMA HANGİ AŞAMADA? Henüz Bakanlar Kurulu'na gelen bir yasa tasarısı taslağı yok. Genelkurmay ile Milli Savunma Bakanlığı detayları değerlendiriyor.

HÜKÜMET NE DİYOR? Terör sorununun çözümü için yürütülen sürece dikkat çeken hükümet kaynakları, bunun başarıya ulaşması durumunda, birçok bölgede operasyona da gerek kalmayacağı için asker ihtiyacının azalacağını savunuyor. Çözüm sürecine de olumlu katkı yapacağı düşüncesiyle askerliğin kısaltılması öncelikli hedef olarak gösteriliyor.

GENELKURMAY NE DİYOR? Terörle mücadele devam ederken, "bedelli askerlik" gibi uygulamalara da sıcak bakmayan komutanlar, ancak uygun ortamın oluşması, asker ihtiyacının azalması durumlarında askerlik süresinin kısaltılabileceğini belirtiyor.

 
KÖŞE YAZILARI
Hamza DÜRGEN
16.07.2014
KURUMSAL YAPI VE TEMAD


SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Sitemize nasıl ulaştınız?
 

TEMAD