ÖNEMLİ LİNKLERZİYARETÇİ SAYISI
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün357
mod_vvisit_counterHafta39308
mod_vvisit_counterAy185299
mod_vvisit_counterToplam4970671ASTSUBAY ARKADAŞIMIZ MUSTAFA PÜSKÜLLÜ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=31390987&

 

İLKER PAŞAM PARDON AMA!

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=31384054&

 

PAŞALARIN MADALYA İSYANI

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=31386061&

Paşaların madalya isyanı

Hapisteki komutanlar eşleri aracılığıyla tepki gösterdi

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Engin Alan: Bize verilen madalyaların bir kelepçe parçası kadar bile değeri yok

Çetin Doğan: Bizim alınacak madalyamız var ama onların 5 kuruşluk değeri yok

Mah­ku­mi­yet­ler ta­mam, sı­ra on­la­rın üs­tün ce­sa­ret ve fe­ra­gat ma­dal­ya­la­rı­nı al­ma­ya, rüt­be­le­ri­ni sök­me­ye, “er sta­tü­sü­ne­” ge­çir­me­ye gel­di. Sa­nır­sı­nız ma­dal­ya­la­rı o ko­mu­tan­la­ra as­ker­lik ha­yat­la­rı bo­yun­ca “yan ge­lip yat­tık­la­rı­” için ve­ril­di. Şim­di ya­sa­lar­dan bi­le ha­ber­le­ri ol­ma­yan­lar, “ma­dal­ya­lı ko­mu­tan­la­rı­” iti­bar­sız­laş­tır­mak için ça­ba­lı­yor.

Ya­sada tanımı farkı

Mev­cut ya­sa­la­rı­mız­da “rüt­be sök­me­k” di­ye bir şey yok. As­ke­ri Per­so­nel Ka­nu­nu­’nun 50. mad­de­sin­de bel­li suç­lar sa­yıl­dık­tan son­ra “Bu suç­lar­dan bir yıl ve da­ha faz­la mah­ku­mi­yet alan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­ler (TSK) men­su­bu­nun, TSK ile iliş­ki­si ke­si­li­r” de­ni­li­yor. Bu du­rum­da kim­lik kar­tı elin­den alı­nı­yor o yüz­den or­du­evi­ne gi­re­mi­yor, “si­lah ta­şı­ma­” ruh­sa­tı “si­lah bu­lun­dur­ma­ya­” çev­ri­li­yor. Emek­li­lik hak­kı­nı ka­za­nan­la­rın emek­li maa­şın­da her han­gi bir de­ği­şik­lik ol­mu­yor. He­le “e­r”­li­ğe ge­tir­mek di­ye bir şey as­la söz ko­nu­su de­ğil. Ma­dal­ya ve ni­şan­lar­la il­gi­li 2933 sa­yı­lı Ya­sa 2002 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da de­ğiş­ti­ril­miş. “Dev­le­tin şah­si­ye­ti­ne kar­şı suç iş­le­yen­le­rin mah­kum ol­ma­la­rı ha­lin­de mah­ke­me ka­ra­rıy­la ma­dal­ya ve ni­şan­la­rı­nın alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Baş­ta 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ol­mak üze­re he­men ta­ma­mı “ma­dal­ya­lı mah­ku­m” olan ko­mu­tan­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nın alın­ma­sı­na ve­ri­len ce­za ile bir­lik­te ka­rar ve­ril­me­si ge­re­kir­di. An­cak, ge­rek Bal­yoz­, ge­rek­se Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’n­da, ma­dal­yarı­nın alın­ma­sı­na iliş­kin her­han­gi bir ka­rar ve­ril­me­di.

‘Mut­lu olan­lar va­r’

Bu­gün el­le­rin­den alın­mak­la teh­dit edi­len ma­dal­ya­lar emek­li ko­mu­tan­lar için de, eş­le­ri için de ar­tık çok an­lam­lı de­ğil. Ör­ne­ğin Emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğa­n’­ın eşi Nil­gül Do­ğan, “On­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nı alıp rüt­be­le­ri­ni sö­ke­cek­ler­mi­ş” ha­tır­lat­ma­sın­da bu­lu­nu­yor ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dü­rü­yor: “Hiç de­ğil­se on­la­rın ma­dal­ya­la­rı, ni­şan­la­rı var. On­la­rın rüt­be­le­ri­ni sö­ke­cek olan­la­rın hal­kın gö­zün­de 5 ku­ruş de­ğe­ri olan bir rüt­be­le­ri de yok. Yar­gı bu ko­nu­da ka­rar ver­miş de­ğil. Böy­le bir şey ya­pı­la­cak ol­ma­sı­nın ha­ya­li­ni ku­rup mut­lu olan­lar var. Ya­şa­nan on­ca olay­dan son­ra o ma­dal­ya­la­rın bi­zim için an­la­mı da kal­ma­dı.”

‘Bi­zim için an­la­mı yok’

Es­ki Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Alan, “Bal­yoz Da­va­sı­”n­dan 18 yıl yıl hü­küm giy­di.
Kıb­rı­s’­a ilk çı­kan ve “Ba­şa­rı ma­dal­ya­sı­” bu­lu­nan, İç Gü­ven­lik ha­re­ka­tın­da­ki ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı iki ma­dal­ya­sı, Üs­tün Ce­sa­ret ve Fe­ra­gat Ma­dal­ya­sı da baş­ta ol­mak üze­re on­lar­ca ba­şa­rı bel­ge­le­ri bu­lu­nan En­gin Ala­n’­ın, bu ma­dal­ya­la­rı, bel­ge­le­ri ar­tık bir an­lam ifa­de et­mi­yor. O yüz­den eşi Ne­vin Alan şun­la­rı söy­lü­yor: “İs­ti­yor­lar­sa o ma­dal­ya­la­rı he­men tes­lim ede­bi­li­rim. Önemli olan o madalyaların görünümü değil. Önemli olan onların içimizde olması. İçimizden söküp alamazlar. On­lar, ma­dal­ya için de­ğil, ül­ke­si, mil­le­ti için ça­lış­tı. O ma­dal­ya­la­rı al­ma he­ves­li­si olan­lar bil­sin­ler ki eşi tu­tuk­lan­mış biz as­ker eş­le­ri için an­la­mı da kal­ma­dı.”

Söy­ler­ken se­si tit­re­di

Bu ko­nuş­ma­nın he­men ar­dın­dan, Ne­vin Alan, Sin­can F Ti­pi Ce­za­evi’n­de ya­tan eşi MHP Mil­let­ve­ki­li En­gin Ala­n’­ı zi­ya­ret et­ti. Ma­dal­ya­lar­la il­gi­li tar­tış­ma hak­kın­da ne dü­şün­dü­ğü­nü sor­muş­tum. Ne­vin Ha­nım, ce­za­evin­den çı­kar çık­maz En­gin Ala­n’­ın söy­le­dik­le­ri­ni se­si tit­re­ye­rek ak­tar­dı: “Te­rö­rist­le­rin kah­ra­man, kah­ra­man­la­rın te­rö­rist ol­du­ğu bir ül­ke­de biz­le­re ve­ri­len ma­dal­ya­la­rın bir ke­lep­çe par­ça­sı ka­dar bi­le de­ğe­ri yok­tur.”

Müebbet istediler eksik teşebbüsten 20 yıla indirdiler

Emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğan, Bal­yoz Da­va­sı­’nın 1 nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı ola­rak gös­te­ril­di. Da­va­da Do­ğa­n’­a ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı ve­ril­di. Dar­be­ye ek­sik te­şeb­büs se­be­biy­le ce­za­sı 20 yı­la dü­şü­rül­dü. Do­ğan Si­liv­ri Ce­za­evi’n­de.

 

ATIŞ ALANINDA ASKER YETERSİZ

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=31379565&

Patlamamış mühimmat hırsızlığının nedeni asker yetersizliği

Atış alanı hurdacılara teslim 

12 ASKERLE GÜVENLİK: Polatlıda bulunan Gösteri ve Alay Komutanlığına ait topçu atış alayının vuruş bölgesinden hurdacıların yaşamlarını riske atarak patlamamış mühimmat toplamalarının asker yetersizliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Alay komutanlığından Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına gönderilen raporda söz konusu arazinin kontrolünü yapacak bölüğün kadrosunun 40, mevcudunun ise 12 olduğu dile getirildi. 

Atış alanında asker yetersiz  

Cumhuriyet Ankara, Polatlının Acıkır bölgesinde bulunan topçu kışlasından, top mermisi ve patlayıcı mühimmatın çalındığını gündeme getirmişti. Bölgedeki hurdacıların, hemen her gün atış yapılan askeri araziye, tel örgüleri keserek girdiği ve patlamamış mühimmatı topladığı ortaya çıkmıştı. Gösteri ve Tatbikat alay Komutanlığının raporlarına göre hurdacıların, mühimmatın metal kısmını hurdaya ayırıp, patlayıcı kısımları ve imla haklarını ise erittiği belirtilmişti. Çıkarılan patlayıcının, bölgedeki derelerde balık avlayan köylülere satıldığı söz konusu rapora yansımıştı.

Raporun ayrıntısında söz konusu hırsızlığın, sürekli olduğu ve engellenemediği anlaşıldı. Bunun nedeni olarak da kışladaki kadro yetersizliği gösterildi. Raporda sorun, Atılan sis veya aydınlatma mermilerinin boş gövdelerinin bu bölgeye sıkça düşmesi ve çıkacak yangın durumunda hemen 1000-1500 metre mesafede tarım arazilerinin başlamasına karşın bölgenin çok uzakta olması nedeniyle gözetleme ve zamanında müdahale etme imkanının olmaması sebepleriyle büyük önem taşıyan güney tarafındaki dikenli tellerin onarımı ve yangın emniyet bölgesinin oluşturulmasına öncelik verilmesi gerektiği kıymetlendirilmiştirtespitiyle belirtildi. Ancak aynı raporda, kadro yetersizliğinden dolayı sorunun çözülemediği anlaşılırken Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına gönderilen raporda, hurdacıların patlayıcı ve mühimmat çalabilmesininnedeni şu sözlerle dile getirildi:

Arama yapılacak vuruş bölgesinin çok geniş olması ve sekme tehlike alanına yaklaşan istikametleri kontrol eden tepelerin çok uzak olmasına karşın, atış alanının emniyetinden sorumlu Poligon Bölük Komutanlığı’nın mevcudunun çok düşük olması (Kadro:40, Mevcut:12) nedeniyle, söz konusu alanın devamlı kontrol edilmesini ve emniyet altına alınması mümkün olmamaktadır.

 

LÜBNAN'DAN ÇEKİLEN ASKERİN KAÇIRILAN PİLOTLARLA İLGİSİ YOK

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=31377386&

'Lübnan'dan çekilen askerin kaçırılan pilotlarla ilgisi yok'

BM Barış Koruma Gücü eski sözcülerinden Timur Göksel, Lübnan'dan çekilen Türk askerlerinin, kaçırılan pilotlarla ilgisi olmadığını söyledi. Göksel, "Karar pilotların kaçırılmasından önce açıklandı. Türkiye'den de henüz resmi açıklama gelmedi" dedi

BM Barış Koruma Gücü UNIFIL'in eski sözcülerinden Timur Göksel, Lübnan'da kaçırılan 2 Türk pilottan sonra Türkiye'nin bölgedeki askerlerini çekeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Göksel, "Karar pilotların kaçırılmasından önce açıklanmıştı" dedi. Halen Beyrut'ta yaşayan Göksel, Türk askerlerinin bölgeden çekilmesinin daha önce bölgede yaşanan güvenlik sorunlarıyla ilgili olduğunu söyledi. Türkiye'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığına da değinen Göksel, "Henüz Türkiye resmi bir açıklama yapmadı, biz bunu BM'den öğrendik. Sonuçta bu Türkiye'ye aitbir karar" dedi. Şu anda Lübnan'da 2 birlik asker olduğunu belirten Göksel, "Deniz kuvvetleri ve inşaat bölüğü olmak üzere 2 birlik asker bulunuyor. Deniz kuvvetieri bölgede kalmaya devam edecek" dedi. 2006 yılında bu askerlerin Lübnan'a gelmesi için Abdullah Gül ve AHMET DAVUTOĞLU'nun çok çaba gösterdiğini kaydeden Göksel, bu kadar çabadan sonra Gül ve Davutoğlu'nun bölgeden kolay kolay vazgeçmeyeceğini vurguladı. Deniz kuvvetlerinin bölgede kalmaya devam edeceğininin altını çizen Göksel, "Bu bölgede Türk askerleri çok sevildi. Halka çok yardımcı oldular. BM böyle askeri nereden bulacak?" dedi. Güvenlik sorunları yüzünden askerlerin bölgedeki asıl görevlerini yapamaz hale geldiğini belirten Göksel, "Asker bütün vaktini güvenlik sorunlarını çözmek için harcıyor, kendi işini yapamıyor" dedi.

PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan Lübnan'da kaçırılan Türk Pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu ve Beyrut dışında bir yerde ayrı olarak tutuldukları bildirilen pilotlar için Türk makamları girişimlerini sürdürüyor. Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız, Lübnan İç işleri bakanı Merwan Şerbel ile görüştü. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri bakanı Merwan Şerbel, Türk pilotların kaçırılmasını kınadıklarını belirterek, Lübnan'daki Türkleri koruyacaklarını söyledi. Pilotların nerede oldukları ile kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Şerbel, pilotların kurtarılması için özel olarak görevlendirilen Lübnan emniyet güçlerine bağlı ekibin araştırmalarını gizli şekilde yürüttüğünü de belirtti.

Büyükelçi Özyıldız, Lübnan eski Başbakanı ve 14 Mart lideri Fuad Sinyora ile de görüştü. Sinyora, "Türk pilotların kaçırılması iki ülke arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlıyor" dedi. Büyükelçi Özyıldız da "Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi geliyor. Çeşitli kanallarla pilotlara ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Kaçırma olayını kendilerini "İmam Rjza'nın Ziyaretçileri" olarak adlandıran bir grup üstlendi.

HACILARA KARŞILIK PİLOTLAR

Suriye'de kaçırılan Şii hacılara karşılık Türk pilotların kaçırılması tartışma yarattı. Türkiye ve Lübnan'da siyasi liderler pazarlık için diplomatik temaslarda bulundu. Lübnan'daki Özgür Şii Hareketi kurucusu ve Genel Başkanı Muhammed el-Hac Hasan ise Türk pilotların kaçırılması olayında, Hizbullah'ı ve Suriye'de kaçırılan Lübnanlıların dosyasından sorumlu Yüksek İslami Şii Konseyi'nin görevlendirdiği Abbas Zugeyb'i suçladı. Hasan, Türk pilotların kaçırıldığı bölgede Hizbullah'ın izni olmaksızın kimsenin eylem gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceğini ifade etti. Lübnan Başbakanı Necib Mikati yaptığı yazılı açıldamada, Lübnan'daki tüm güvenlik birimlerinin, kaçırılan Türk pilotlarını aramak ve serbest bırakılmalarını sağlamak için teyakkuzda olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaptığı açıklamada pilotların kaçırılmasıyla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Olayla ilgili temaslara geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, "Çeşitli tahminlerimiz var, ümit ederim ki kısa süre içerisinde inşallah sağ salim kurtarırız" dedi. Cumhurbaşkanı Gül önceki gün, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ı telefonla arayarak, Türk pilotların bir an önce bulunmasını istemişti.

 
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Sitemize nasıl ulaştınız?
 

TEMAD