DOLAR 8,3342
EURO 10,0636
ALTIN 480,32
BIST 1.345
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Ankara 22°C
Az Bulutlu
Ankara
22°C
Az Bulutlu
Cts 22°C
Paz 19°C
Pts 18°C
Sal 21°C

ASKERİ OKULLARA NEŞTER ŞART

04.10.2012
12
A+
A-

Yeni Akit Gazetesi

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?gno=201210317264

As­ke­rî okul­la­ra neş­ter şart

AK Par­ti’nin 4. Ola­ğan Kong­re­si’nde da­ğıt­tı­ğı 63 mad­de­lik he­def ara­sın­da yer alan “As­ke­ri okul­lar­da­ki müf­re­da­tın ye­ni­len­me­si” mad­de­si ka­mu­oyun­dan des­tek bul­du. Akit’e ko­nu­şan emek­li as­ker­ler “As­ke­ri okul­la­ra neş­ter şart” de­di

FAH­RET­TİN DE­DE / İS­TAN­BUL
Geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü An­ka­ra’da ya­pı­lan AK Par­ti’nin 4. Ola­ğan Kong­re­si’nde ka­mu­oyu­na du­yu­ru­lan 63 mad­de­lik he­def bil­di­ri­si pek çok açı­dan do­yu­ru­cu bu­lu­nur­ken; bil­di­ri­de yer alan “As­ke­ri okul­lar­da­ki müf­re­da­tın ye­ni­len­me­si” mad­de­si ka­mu­oyun­dan ve as­ke­ri uz­man­lar­dan de­sek gel­di. Ha­li ha­zır­da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’ne (TSK) bağ­lı As­ke­ri Li­se­ler ve Harp Okul­la­rı’nın hiç bi­rin­de ‘dar­be’ adın­da bir ders bu­lun­mu­yor. 4 yıl­lık Harp Oku­lu eği­ti­min­de top­lam­da ve­ri­len 58 ders tek­nik açı­dan ol­duk­ça ba­şa­rı­lı bu­lu­nur­ken, TSK bün­ye­sin­de ve­ri­len eği­tim dar­be­le­re or­tam ha­zır­la­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le eleş­ti­ri­li­yor. As­ke­ri okul­lar­da ve­ri­len eği­tim, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nce ha­zır­la­nır­ken; Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ise eği­ti­min içe­ri­ği­ni kont­rol edip, ara­lık­lar­la mü­fet­tiş gön­de­ri­yor.

TAN­RI­VER­Dİ: ZİH­Nİ­YE­TİN DE­ĞİŞ­ME­Sİ GE­RE­Kİ­YOR
Hü­kü­me­tin de 2023 he­def­le­ri ara­sın­da yer alan “As­ke­ri okul­lar­da­ki müf­re­da­tın ye­ni­len­me­si” mad­de­si geç­miş­te TSK’dan uzak­laş­tı­rıl­mış ko­mu­tan­la­rın des­te­ği­ni bul­du. 28 Şu­bat ve da­ha ön­ce­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len dar­be­le­rin TSK’da ve­ri­len yan­lış eği­tim se­be­biy­le ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den ko­mu­tan­lar, ye­ni as­ke­ri eği­tim sis­te­mi­nin bir an ön­ce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti­ler.
Akit’e ko­nu­şan Ada­le­ti Sa­vu­nan­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı (AS­DER) Onur­sal Baş­ka­nı Ad­nan Tan­rı­ver­di, ile­ri de­mok­ra­si için as­ke­ri okul­lar­da­ki eği­tim sis­te­mi­nin de­ğiş­me­si­nin şart ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ben, ‘Dev­le­tin sa­hi­bi bi­ziz’ ve ‘mil­le­tin de­ğer­le­ri­ni dev­le­te teh­dit gö­ren’ zih­ni­ye­tin Si­lah­lı Kuv­vet­ler­de ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu açı­dan ge­liş­me­yi doğ­ru bu­lu­yo­rum” de­di. Or­du ka­de­me­le­rin­de zih­ni­yet de­ği­şik­li­ği­nin eği­tim sis­te­mi­nin de­ği­şik­li­ğiy­le müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ni kay­de­den Tan­rı­ver­di, “Mes­lek­le­ri in­ce­le­di­ği­miz za­man as­ker­li­ğin di­ğer mes­lek­ler­den far­kı he­de­fe ulaş­mak için ca­nı or­ta­ya koy­ma­yı ge­rek­ti­ri­yor. As­ker­lik ca­nı pa­ha­sı­na yap­tı­ğı­mız bir mes­lek. Böy­le olun­ca za­man­la dev­le­tin sa­hi­bi­nin or­du ol­du­ğu yö­nün­de yan­lış bir ka­na­at or­ta­ya çık­mış. Ca­nı pa­ha­sı­na ic­ra edi­le­cek va­zi­fe­yi dev­le­ti kont­rol me­ka­niz­ma­sı­nı si­vil kuv­vet­ler­den al­ma­yı he­def­le­yen as­ker­ler or­ta­ya çık­tı TSK’da… Hal­bu­ki TSK’da ve­ri­len eği­tim­le si­vil ira­de­nin emir­le­ri­ne ta­bi bir ku­vet ol­ma­yı TSK men­sup­la­rı içi­ne sin­dir­me­li­dir” di­ye ko­nuş­tu.

“DAR­BE ZİH­Nİ­YE­Tİ GİT­ME­Lİ, NA­MAZ SER­BEST­ÇE KI­LIN­MA­LI”
Tan­rı­ver­di, şun­la­rı kay­det­ti: “28 Şu­bat ön­ce­sin­de baş­la­yan sü­reç­le TSK’da mil­le­tin de­ğer­le­ri­ne ters ide­olo­ji­ye sa­hip bir zih­ni­yet yer­leş­ti. Bu zih­ni­ye­tin TSK’da ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Dar­be eği­ti­mi yok­tur ama bu zih­ni­yet­le ders­ler oku­tu­lu­yor. Si­lah­lı Kuv­vet­ler­de iba­de­tin ser­best­çe ya­pıl­ma­sı ge­re­kir.”

HA­CI­MUS­TA­FA­OĞUL­LA­RI: MİL­LET ELİ­NE Sİ­LAH VER­Dİ­Ğİ GÜ­CÜ KONT­ROL ET­ME­Lİ
28 Şu­bat dö­ne­min­de or­du­dan uzak­laş­tı­rı­lan Emek­li Al­bay Mus­ta­fa Ha­cı­mus­ta­fa­oğul­la­rı da de­ği­şik­li­ğin bir an ön­ce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Emek­li Al­bay Ha­cı­mus­ta­fa­oğu
l­la­rı, “1960’tan bu za­ma­na ka­dar ya­şa­nan her dar­be­de bu mil­let bü­yük za­rar gör­dü. Bu ya­şa­nan as­ke­ri dar­be­le­ri ve ara mü­da­ha­le­le­ri ya­pan as­ker­le­rin de eği­tim gör­dü­ğü as­ke­ri okul­lar­da dar­be der­si yok­tu. An­cak, adı dar­be ol­ma­yan ders­le­rin içi­ne dar­be­ci da­mar uzan­tı­la­rın­ca us­ta bi­çim­de  zerk edi­len be­yin yı­ka­ma yön­tem­le­ri ve oluş­tu­ru­lan psi­ko­lo­jik bas­kı or­ta­mıy­la dar­be­ci kad­ro­lar oluş­tu­rul­du, TSK için­de te­miz­len­me­si an­cak ne­sil­le­re mal ola­cak dar­be­ci da­mar in­şa edil­di. Mev­cut eği­tim sis­te­mi­nin ye­tiş­tir­di­ği dar­be­ci kad­ro­la­rın 28 Şu­bat sü­re­cin­de hak­sız ve hu­kuk­suz bir şe­kil­de or­du­dan ih­raç et­ti­ği, iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya ça­lış­tı­ğı bin­ler­ce su­bay­dan sa­de­ce bir kıs­mı olan, her yön­den ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gi­bi, TSK’nın eği­tim sis­te­mi mil­let na­mı­na de­ne­tim al­tı­na alın­ma­lı­dır. As­ke­ri okul­lar­da ve­ri­len eği­tim ta­ma­mıy­la sa­de­ce as­ke­rin ira­de ve kont­ro­lü­ne ve­ri­le­me­ye­cek ka­dar önem­li ve ha­ya­ti­dir. Adı üze­rin­de Si­lah­lı Kuv­vet­ler. Mil­let, eli­ne si­lah ver­di­ği gü­cü de so­nu­na ka­dar kont­rol et­me­li­dir. As­ke­ri okul­la­ra bu se­bep­le neş­ter atıl­ma­sı şart­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu.  Emek­li Al­bay Ha­cı­mus­ta­fa­oğul­la­rı, ay­rı­ca “As­ke­ri okul­la­ra öğ­ren­ci alımın­da komis­yon­lar­da Mil­li Savun­ma Bakan­lığı’nın kont­rolü al­tın­da ol­malıdır” dedi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.