DOLAR 8,2364
EURO 10,0327
ALTIN 484,91
BIST 1.441
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Ankara 27°C
Gök Gürültülü
Ankara
27°C
Gök Gürültülü
Paz 19°C
Pts 18°C
Sal 20°C
Çar 24°C

OTOPSİYE TAM DESTEK (ATATÜRK İÇİN VERİLEN ÖNERİ)

10.10.2012
8
A+
A-

Yeni Akit Gazetesi

http://www.yeniakit.com/haber.php?id=174029

Otop­si­ye tam des­tek

Kül­tür Ge­ne­tik Araş­tır­ma­la­rı Dü­şün­ce ve Teş­his Plat­for­mu Onur­sal Baş­ka­nı De­niz Şar’ın öne­ri­si­ni Akit’e de­ğer­len­di­ren Ad­li Tıp Ens­ti­tü­sü es­ki Baş­ka­nı Prof.Dr. Se­vil Ata­soy, Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal’ın me­za­rı­nın açıl­ma­sı tar­tış­ma­la­rı­na dik­kat çe­ke­rek, Ata­türk’ün me­za­rı­nın açıl­ma­sıy­la ney­le kar­şı­la­şı­la­ca­ğı­nın bi­lin­me­di­ği­ni söy­le­di. Ata­soy, “Aç­ma­dan bir şey söy­le­ne­mez” de­di.

İB­RA­HİM ACAR/İS­TAN­BUL
Kül­tür Ge­ne­tik Araş­tır­ma­la­rı Dü­şün­ce ve Teş­his Plat­for­mu Onur­sal Baş­ka­nı De­niz Şar’ın yap­tı­ğı “Ata­türk’e de otop­si ya­pıl­sın” öne­ri­si­ne des­tek gel­di. Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve uz­man­lar; tıb­bi tet­kik im­kan­la­rı­nın Ata­türk’ün öl­dü­ğü 1938 ta­ri­hi­ne gö­re mu­ka­ye­se edil­me­ye­cek de­re­ce­de iler­le­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, na­aşın­da ya­pı­la­cak bir in­ce­le­mey­le Ata­türk’ün ze­hir­le­nip ze­hir­len­me­di­ği­nin ko­lay­ca an­la­şı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

ATA­SOY: NE ÇI­KA­CA­ĞI­NI Bİ­LE­MEZ­Sİ­NİZ
Kül­tür Ge­ne­tik Araş­tır­ma­la­rı Dü­şün­ce ve Teş­his Plat­for­mu Onur­sal Baş­ka­nı De­niz Şar’ın öne­ri­si­ni Akit’e de­ğer­len­di­ren Ad­li Tıp Ens­ti­tü­sü es­ki Baş­ka­nı Prof.Dr. Se­vil Ata­soy, Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal’ın me­za­rı­nın açıl­ma­sı tar­tış­ma­la­rı­na dik­kat çe­ke­rek, Ata­türk’ün me­za­rı­nın açıl­ma­sıy­la ney­le kar­şı­la­şı­la­ca­ğı­nın bi­lin­me­di­ği­ni söy­le­di. Özal’ın me­za­rı­nın açıl­ma­sıy­la bir şey el­de edi­le­me­ye­ce­ği yö­nün­de­ki id­di­ala­rı ha­tır­la­tan Prof. Ata­soy, “‘Ke­mik­ten baş­ka çık­maz’ de­nil­di. Ney­le kar­şı­la­şıl­dı gör­dü­nüz. Bo­zul­ma­mış bir ce­na­ze gör­dük. Onun için aç­ma­dan, hiç kim­se için bir şey söy­le­ne­mez” de­di. Ata­türk’ün ölü­müy­le il­gi­li tu­tu­lan tu­ta­na­ğı ha­tır­la­tan Prof.Dr. Se­vil Ata­soy, “Çok ay­rın­tı­lı bir tıb­bi bel­ge var. Ora­da baş­ka bir tür­lü şüp­he yok­muş on­la­rın ak­lın­da. Onun için otop­si yap­ma­mış­lar. 8-10 ki­şi­nin im­za­la­dı­ğı bir bel­ge var. Ne­den öl­dü­ğü­nü açık­la­mış­lar. Ka­ra­ci­ğer si­ro­zu ko­nu­sun­da hem­fi­kir ol­muş­lar. Do­la­yı­sıy­la bir otop­si yap­ma­mış­lar. Bu iş dok­tor­la­rı­nın ka­ra­rı­na kal­mış bir du­rum” di­ye ko­nuş­tu.
Eli­miz­de çok ya­kın ve so­mut bir ör­nek ola­rak Özal’ın me­za­rın­dan çı­kan­la­rın bu­lun­du­ğu­nu an­la­tan Ata­soy, şu çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du: “‘Bir şey çık­maz’ de­ni­len me­zar­dan ne­ler çık­tı. Ne den­di ne çık­tı. Hiç bel­li olur mu Al­lah’ın işi? Su çık­tı me­se­la. Bu su sa­ye­sin­de ne­ler ne­ler ko­run­muş. Hiç bi­lin­mez. Ne çı­kar bi­lin­mez. Ata­türk’ün me­za­rın­da da ne var bi­le­mez­sin ki. Özal’ı ko­ru­yan tah­nit de­ğil. Her tah­nit olan mut­la­ka ko­ru­nur di­ye bir şey yok. Ni­ye tah­nit ya­pı­yor­lar? Kı­sa sü­re­li tah­nit ya­pı­yor­lar. Gö­mü­lün­ce­ye ka­dar­ki sü­re için ya­pı­yor­lar. Ama bu bir mum­ya­la­ma de­ğil. Ata­türk için Mı­sır fi­ra­vun­la­rı gi­bi bir mum­ya­la­ma yap­ma­mış­lar. O da tah­nit. Ka­ta­fal­ka ko­na­cak ve in­san­lar önün­den ge­çe­cek ya… O sü­re zar­fın­da kok­ma­sın di­ye tah­nit ya­pıl­dı. Yok­sa çok kö­tü olur, ya­nın­dan ge­çe­mez­sin ya­ni.”

ATA­TÜRK’E DOĞ­RU TE­DA­Vİ UY­GU­LA­NIP UY­GU­LAN­MA­DI­ĞI TAR­TI­ŞI­LIR!
Ata­ta­türk’ün na­sıl öl­dü­ğü­nün bel­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof.Dr. Se­vil Ata­soy, “Ne­ti­ce or­ta­da, uy­gu­la­nan te­da­vi­ler or­ta­da. O te­da­vi­ler doğ­ru mu yan­lış mı, faz­la mı ilaç ve­ril­di, az mı ilaç ve­ril­di. Ora­sı tar­tı­şı­lır. O ta­rih­te­ki ta­ba­bet de bu­gün­küy­le kı­yas­lan­maz ta­bii ki. O za­man­ki­ler ken­di­le­ri­ne gö­re bir şey­ler yap­mış­lar. Ama onu an­la­mak müm­kün ol­maz. Tıb­bi mü­da­ha­le mi tep­ti, ora­da ilaç mı za­ma­nın­da ve­ril­me­di, ek­sik ve­ril­di, faz­la ve­ril­di bi­lin­mez. İla­cı, an­ti­bi­yo­ti­ği bi­le za­ma­nın­da al­maz­san ve­ya az alır­san fay­da sağ­la­mı­yor. Şim­di bu­ra­da 1930’la­rın he­kim­li­ğiy­le 21. yüz­yıl he­kim­li­ği mu­ka­ye­se edil­mez ta­bii. O za­man­ki he­kim­ler ken­di­le­ri­ne gö­re doğ­ru bir teş­his ko­yup bir te­da­vi uy­gu­la­mış­lar. Teş­his ka­ra­ci­ğer si­ro­zu. Bu­gün bi­le ol­sa ka­ra­ci&shy
;ğer si­ro­zu has­ta­sı­nı ko­lay ko­lay ayak­ta tu­ta­maz­sın. Onun için ben bir fay­da ge­ti­re­ce­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum. Çün­kü o gün­kü şart­lar­da ne tür bir tedavi yapıl­ması gerekiyor­sa yap­mış­lar” şek­lin­de konuş­tu. 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.