Dolar 32,8188
Euro 35,1862
Altın 2.449,88
BİST 10.471,32
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Ankara 32°C
Açık
Ankara
32°C
Açık
Sal 31°C
Çar 31°C
Per 31°C
Cum 30°C

ASKERİN PARASINA GÖZ DİKTİLER (OYAK'TAN VERGİ ALINACAK)

ASKERİN PARASINA GÖZ DİKTİLER (OYAK'TAN VERGİ ALINACAK)
07/05/2013 6:09 PM
20.283
A+
A-

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=29143942&

Askerin parasına göz diktiler

Maliye Bakanlığı, TSK mensuplarının bağlı olduğu Ordu Yardımlaşma Kurumu için düğmeye bastı. Bakanlık, yasal düzenlemeyi beklemeden OYAK’tan vergi alacak…

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) men­sup­la­rı­nın yar­dım­laş­ma ve emek­li­lik fo­nu Or­du Yar­dım­laş­ma Ku­ru­mu (OYAK) ile il­gi­li ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nın ar­dın­dan hü­kü­me­tin ‘ver­gi­’ iş­ta­hı çık­tı.

Yüz­de 20’si­ni is­ti­yor

Hü­kü­met, Er­ge­ne­ko­n’­un fi­nan­sö­rü ol­mak­la suç­la­nan, Da­nış­tay sal­dı­rı­sıy­la bağ­lan­tı­lan­dı­rı­lan OYA­K’­ın iş­ti­rak­le­rin­den (or­tak­la­rın­dan) ver­gi al­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Ku­rum­lar Ver­gi­si mu­afi­ye­ti­nin ana fa­ali­yet ala­nı ile sı­nır­lı ol­du­ğu, iş­ti­rak­le­rin ver­gi­ye ta­bi ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şüy­le, OYA­K’­ın 50’yi aş­kın iş­ti­ra­kin­den ka­zan­dı­ğı ge­li­rin yüz­de 20’si­ni ala­bil­mek için ça­lış­ma baş­lat­tı. Mec­lis Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu bün­ye­sin­de ku­ru­lan OYAK alt ko­mis­yo­nu, ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak, ra­po­ru­nu ha­zır­la­dı.

Ya­sal dü­zen­le­me ta­le­bi

Ra­por­da, “Ku­ru­mun Sa­yış­tay ve Ma­li­ye de­ne­ti­mi­ne ta­bi ol­ma­sı, iha­le­le­rin mer­cek al­tı­na alın­ma­sı, usul­süz­lük şüp­he­le­ri­nin in­ce­len­me­si ge­re­ki­r” de­nil­di. Ra­por­da ay­rı­ca ku­ru­mun fa­ali­yet­le­ri­nin ver­gi­len­di­ril­me­si ko­nu­su­nun ya­sal dü­zen­le­mey­le açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı is­ten­di. Ko­mis­yon, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın ver­gi de­ne­tim­le­ri­ni, ya­sa­yı bek­le­me­den OYAK ve iş­ti­rak­le­ri açı­sın­dan de­ğer­len­dir­me­si­ni öner­di. OYA­K’­a hem ken­di ka­nu­nun­da hem de Ver­gi Ka­nu­nu­’n­da hiç­bir şar­ta bağ­lan­ma­dan Ku­rum­lar Ver­gi­si mu­afi­ye­ti ta­nın­ma­sı­na kar­şın, ra­por­da “Ku­ru­luş ama­cı­na yö­ne­lik fa­ali­yet ko­nu­la­rı ile sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­” ge­rek­ti­ği gö­rü­şü­ne yer ve­ril­di. Ra­por­da, OYA­K’­ın iş­ti­rak­le­ri­ne borç ver­me­si­nin, ko­nut sa­tış­la­rı­nın ve ben­ze­ri fa­ali­yet­le­ri­nin ama­cı dı­şın­da ol­du­ğu be­lir­til­di.

2 mil­yar lira ver­gi öden­di

Ge­çen yıl 2.1 mil­yar li­ra ver­gi öde­yen OYA­K’­ın yak­la­şık 16 mil­yar li­ra öz­kay­na­ğı bu­lu­nu­yor ve 50’ye ya­kın iş­ti­ra­ki­nin 24’ü doğ­ru­dan iş­ti­rak ko­nu­mun­da. Do­lay­lı iş­ti­rak­le­rin­de OYAK ku­rum­lar ver­gi­si öde­mi­yor. Bu­na kar­şın Grup Şir­ket­le­ri ile bir­lik­te 2009-2011 yıl­la­rı ara­sın­da Tür­ki­ye­’de öde­nen tüm ver­gi­le­rin yüz­de 0.71’i­ni (5.1 mil­yar TL), top­lam ku­rum­lar ver­gi­si­nin ise yüz­de 1’i­ni (753 mil­yon TL) öder­ken, top­lam ih­ra­ca­tın yüz­de 3.71’i­ni (12.9 mil­yar do­lar) ger­çek­leş­tir­di.

Başak Kaya

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.