Dolar 32,5516
Euro 34,9670
Altın 2.423,82
BİST 9.722,09
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Ankara 24°C
Az Bulutlu
Ankara
24°C
Az Bulutlu
Cum 25°C
Cts 23°C
Paz 23°C
Pts 23°C

BUNLAR DA MİLLETİN AKİL İNSANLARI (GAZİLER)

BUNLAR DA MİLLETİN AKİL İNSANLARI (GAZİLER)
04/04/2013 2:55 PM
20.265
A+
A-

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=25111633&

Bunlar da milletin akil insanları

Gaziler, AKP’nin 63 akil insanı için “Bunları tanımıyoruz” dedi ve sürece destek verenlere haklarını haram etti…

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Gaziler, AKP’nin 63 akil insanı için “Bunları tanımıyoruz” dedi ve ekledi: “Onlar akil değil taraflı insan. Sürece destek verene hakkımız haramdır.” İşte gazilerin o sözleri:

SE­LA­Mİ KA­RA­ÇO­BAN: 2000’de İran sı­nı­rın­da ma­yı­na bas­tım. Sol aya­ğı­mı kay­bet­tim. AK­P’­nin, Apo­’yu mu­ha­tap al­ma­sı biz­le­ri ya­ra­la­dı. AKP, bi­zi gör­mez­den gel­me­si­nin he­sa­bı­nı el­bet ve­re­cek. Ama bu dün­ya­da ama öbür dün­ya­da.

ER­TAN ACIR: 1986’da ya­ra­lan­dım. 27 yıl­dır te­ker­lek­li san­dal­ye­de ya­şı­yo­rum. Ye­ğe­nim Du­yal Cey­lan 2012’de Şır­na­k’­ta şe­hit düş­tü. Du­ya­l’­ı bü­tün ha­yal­le­ri ile ka­ra top­ra­ğa göm­düm. Ha­len Tür­ki­ye te­rör­den çe­ki­yor. PKK’­yı ma­sum gös­te­ren Baş­ba­ka­nı kı­nı­yo­rum.

SER­DAR ÇE­LEN­SU: 1993’te Cu­di­’-de ma­yı­na bas­tım. İki aya­ğı­mı kay­bet­tim. Bu top­rak­lar için kan dök­tüm. Bu top­rak­lar­da bi­zim de hak­kı­mız var. Biz­le­ri yok sa­yıp te­rö­rist­le­ri mu­ha­tap alan­la­ra so­ru­yo­rum: Siz kim olu­yor­su­nuz da ga­zi ve şe­hit­le­ri yok sa­ya­rak te­rö­rist­ler­le an­laş­ma­ya gi­di­yor­su­nuz? Hiç bi­ri­ne hak­kı­mı he­lal et­mi­yo­rum…

ZE­KE­Rİ­YA GÖK­YAR: 1996’da Hak­ka­ri­’de ga­zi ol­dum. 17 yıl­dır te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mah­ku­mum. AK­P’­nin söz­de “Kürt Açı­lı­mı­” po­li­ti­ka­sıy­la bir te­rö­ris­ti ma­sum gös­ter­me ça­ba­la­rı kar­şı­sın­da hal­kı­mı­zın umur­sa­maz­lı­ğı­nı an­lamak müm­kün de­ğil.

HÜ­SE­YİN SE­VİK: 1996’da Hak­ka-ri­’de­ki ça­tış­ma­da ga­zi ol­dum. 47 de­fa ame­li­yat ol­dum. Apo’­nun ta­li­ma­tı ile 20 ya­şın­da te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mah­kum edil­miş bi­ri ola­rak Baş­ba­ka­n’­a so­ru­yo­rum: Ma­dem ba­rış için Abdullah Öca-­la­n’­la mü­za­ke­re nok­ta­sı­na ge­li­ne­cek­ti, ni­ye bu ka­dar can git­ti?

AZİZ KE­Sİ­Cİ: 1993’te Mar­di­n’­de­ki ça­tış­ma­da ga­zi ol­dum. AKP, CHP ve BDP sı­ra­ya gir­miş İm­ra­lı­’da­ki ka­ti­li ba­rış gü­ver­ci­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Mil­let uyan­ma­sın di­ye ola­ğa­nüs­tü ça­ba gös­te­ren med­ya­nın ya­zar­la­rı­nın da hak­kı­nı ver­mek la­zım. PKK’­lı ka­til­ler si­lah bı­ra­ka­cak­mış. As­ke­ri­mi­zi şe­hit edip sa­kat bı­ra­kan ka­til­ler ser­best bı­ra­kı­la­cak. Bun­lar ne­yin kar­şı­lı­ğın­da ola­cak?

İZ­ZET ER­TUNÇ: 1996’da Bat­ma­n’­da ma­yı­na bas­tım. 16 yıl­dır te­ker­lek­li san­dal­ye­de ya­şı­yo­rum. Gü­ya ka­mu­oyu­nu ik­na ede­cek­ler­miş. Gel­sin­ler ön­ce be­nim­le gö­rüş­sün­ler. Siz kim­si­niz de be­nim adı­ma be­ni bu du­ru­ma so­kan­la­rı affedi­yor­su­nuz.

KO­RAY GÜR­BÜZ: 1998’de Si­ir­t’­te ga­zi ol­dum. Ha­bur – Os­lo sü­re­ci der­ken te­rör­le pa­zar­lık çe­kin­me­den açık­tan ya­pı­lı­yor. Üs­te­lik if­ti­har edi­yor­lar. Bin­ler­ce in­sa­nın ka­nı el­le­rin­den dam­la­yan Apo ile mü­za­ke­re edi­le­rek bir­çok im­ti­yaz ve­ri­yor­lar. Ve­re­lim de kur­tu­la­lım di­yor­lar. Biz­le­ri ayak­lar al­tı­na se­ren­ler bu yap­tık­la­rı­nın he­sap­la­rı­nı şe­hit­le­rin kar­şı­sın­da mut­la­ka ve­re­cek­ler­dir.

ÖN­DER GÜL­TE­KİN: 1996’da K. Ira­k’­ta ma­yı­na bas­tım. Bun­lar süs­lü laf­lar­la mil­le­ti kan­dı­rı­yor. AKP ve BDP’­nin ni­ye­ti bel­li. CHP ­de, bu işe be­ni ni­ye al­mı­yor­sun, ba­na ne­den bil­gi ver­mi­yor­sun di­ye küs­mek­te. Bun­lar mem­le­ke­te iha­net­tir. Bu mil­let, iha­net eden­le­rin der­si­ni her za­man ver­miş­tir.

ÖMÜR KA­RA­MAN: 2000’de Ira­k’­ta ağır ya­ra­lan­dım. Sa­yın Baş­ba­kan’ın ga­zi ve şe­hit ai­le­le­ri­nin so­run­la­rı­nı ger­çek­ten çöz­mek is­te­di­ği­ne inan­mı­yo­rum. Fat­ma Şa­hi­n’­e so­run­la­rı­mı an­lat­tım. Din­le­me&sh
y;di bi­le. Bi­ze PKK’­yı öz­gür­lük ha­re­ka­tı ola­rak gös­te­ri­yor­lar. Ayıp­tır…

ÖMER SE­VİNÇ: 2000’de Cey­lan­pı­na­r’­da ya­ra­lan­dım. Mil­let, yet­ki ver­di di­ye mil­le­ti ay­rış­tı­rı­yor­lar. Bu­nun adı­na da kar­deş­lik diyorlar!..

HA­LİL BA­ŞOL: 1999’da Şır­na­k’­ta ya­ra­la­na­rak ga­zi ol­dum. Bu açı­lım Kürt kö­ken­li va­tan­daş­la­rı­mı­za de­ğil te­rö­rist­le­re, ül­ke­yi böl­mek is­te­yen­le­re ve dev­le­te sö­ven­le­re ya­ra­dı. Ül­ke için sa­va­şan ko­mu­tan­lar içer­ide, te­rö­rist­ler dı­şa­rı­da.

KE­MAL AY­DIN: 1989’da Hak­ka­ri­’-de gi­ri­len ça­tış­ma­da ya­ra­lan­dım. İm­ra­lı­’dan o me­lu­nu çı­kar­tıp, Mec­li­s’­e koy­ma­yı plan­lı­yor­lar. Şe­hit­le­rin öcü­nü ala­cak­lar­mış. Ya­lan. Şe­hit­le­ri­mi­zin ka­nı yer­de kal­ma­ya­cak­mış. Ya­lan. Te­rö­rist­le­re af çı­kar­tıl­ma­ya­cak­mış. Ya­lan.

MUS­TA­FA ABAZ: 1993’te Mar­di­n’­de ga­zi ol­dum. Va­ta­nı­mız için şe­hit ve ga­zi olan­lar ile te­rö­rist­ler ay­nı ke­fe­ye ko­nu­lu­yor. Va­tan için şe­hit olan­la­rın mü­ca­de­le­le­ri­nin an­la­mı yok edi­li­yor.

MEH­MET ÇE­TİN­KI­RAN: 1985’te Si­ir­t’­te ga­zi ol­dum. Bu sü­re­ce des­tek ve­ren­le­re hak­kı­mı­zı ha­ram edi­yo­rum.

ÖMER DU­RAN: 1995’te K.Ira­k’­ta ga­zi ol­dum. Baş­ba­kan için Ma­vi Mar­ma­ra­’da ölen­le­rin de­ğe­ri, Su­ri­ye­’de ölen­le­rin de­ğe­ri, Gü­ney­do­ğu­’da va­tan için ça­tı­şıp şe­hit ve ga­zi olan­dan faz­la. Ken­di ül­ke­si için şe­hit ve ga­zi olan­la­rın he­sa­bı­nı sor­mak hiç ak­lı­na gelmiyor.

HA­YA­Tİ Fİ­GEN­GİL: 1994’te Tun­ce­li­’de­ki ça­tış­ma­da ga­zi ol­dum. Bu ana­la­rın göz­yaş­la­rı, te­rö­rist ana­la­rın göz­yaş­la­rın­dan, da­ha mı az de­ğer­li?

AB­DUR­RAH­MAN DAĞ­DE­LEN: 1993’te Şır­na­k’­ta­ki ka­ra­kol bas­kı­nın­da ga­zi ol­dum. Al­çak te­rö­rist­le­rin baş üs­tün­de gez­di­ril­me­si­ni is­te­mi­yo­ruz. Ge­re­kir­se ül­ke­miz için, cum­hu­ri­ye­ti­miz için, Ulu Ön­de­ri­miz için vü­cu­du­mu­zun ka­lan kı­sım­la­rı­nı kut­sal va­tan top­rak­la­rın­da bı­rak­ma­ya ha­zı­rız.

OZAN ŞA­HİN (Şe­hit ço­cu­ğu): Ba­bam Mah­mut Şa­hin 1994’te Bin­göl’ün Genç İl­çe­si’n­de te­rö­rist­ler­le gi­ri­len ça­tış­ma­da şe­hit ol­du. Yüz­de 98 özür du­ru­mum var. Ço­cuk­lu­ğum­dan be­ri has­ta­ne­de te­da­vi gö­rü­yo­rum. Yıl­lar­dır ba­ba öz­le­mi çek­mek­te­yim. Şim­di ba­ba­mı şe­hit eden­ler için af dü­şü­nen­le­re so­ru­yo­rum, be­nim gi­bi ba­ba­sız bu du­rum­da de­ğil 20 yıl, 1 gün ya­şa­ya­bi­lir­ler mi?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.