Dolar 32,8056
Euro 35,2008
Altın 2.450,67
BİST 10.471,32
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Ankara 31°C
Açık
Ankara
31°C
Açık
Çar 31°C
Per 30°C
Cum 31°C
Cts 31°C

PAŞALARIN MADALYA İSYANI

PAŞALARIN MADALYA İSYANI
12/08/2013 1:10 PM
20.211
A+
A-

http://tbmm.ajanspress.com.tr/customer/basic/press/Displayer.aspx?id=31386061&

Paşaların madalya isyanı

Hapisteki komutanlar eşleri aracılığıyla tepki gösterdi

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Engin Alan: Bize verilen madalyaların bir kelepçe parçası kadar bile değeri yok

Çetin Doğan: Bizim alınacak madalyamız var ama onların 5 kuruşluk değeri yok

Mah­ku­mi­yet­ler ta­mam, sı­ra on­la­rın üs­tün ce­sa­ret ve fe­ra­gat ma­dal­ya­la­rı­nı al­ma­ya, rüt­be­le­ri­ni sök­me­ye, “er sta­tü­sü­ne­” ge­çir­me­ye gel­di. Sa­nır­sı­nız ma­dal­ya­la­rı o ko­mu­tan­la­ra as­ker­lik ha­yat­la­rı bo­yun­ca “yan ge­lip yat­tık­la­rı­” için ve­ril­di. Şim­di ya­sa­lar­dan bi­le ha­ber­le­ri ol­ma­yan­lar, “ma­dal­ya­lı ko­mu­tan­la­rı­” iti­bar­sız­laş­tır­mak için ça­ba­lı­yor.

Ya­sada tanımı farkı

Mev­cut ya­sa­la­rı­mız­da “rüt­be sök­me­k” di­ye bir şey yok. As­ke­ri Per­so­nel Ka­nu­nu­’nun 50. mad­de­sin­de bel­li suç­lar sa­yıl­dık­tan son­ra “Bu suç­lar­dan bir yıl ve da­ha faz­la mah­ku­mi­yet alan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­ler (TSK) men­su­bu­nun, TSK ile iliş­ki­si ke­si­li­r” de­ni­li­yor. Bu du­rum­da kim­lik kar­tı elin­den alı­nı­yor o yüz­den or­du­evi­ne gi­re­mi­yor, “si­lah ta­şı­ma­” ruh­sa­tı “si­lah bu­lun­dur­ma­ya­” çev­ri­li­yor. Emek­li­lik hak­kı­nı ka­za­nan­la­rın emek­li maa­şın­da her han­gi bir de­ği­şik­lik ol­mu­yor. He­le “e­r”­li­ğe ge­tir­mek di­ye bir şey as­la söz ko­nu­su de­ğil. Ma­dal­ya ve ni­şan­lar­la il­gi­li 2933 sa­yı­lı Ya­sa 2002 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da de­ğiş­ti­ril­miş. “Dev­le­tin şah­si­ye­ti­ne kar­şı suç iş­le­yen­le­rin mah­kum ol­ma­la­rı ha­lin­de mah­ke­me ka­ra­rıy­la ma­dal­ya ve ni­şan­la­rı­nın alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Baş­ta 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ol­mak üze­re he­men ta­ma­mı “ma­dal­ya­lı mah­ku­m” olan ko­mu­tan­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nın alın­ma­sı­na ve­ri­len ce­za ile bir­lik­te ka­rar ve­ril­me­si ge­re­kir­di. An­cak, ge­rek Bal­yoz­, ge­rek­se Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’n­da, ma­dal­yarı­nın alın­ma­sı­na iliş­kin her­han­gi bir ka­rar ve­ril­me­di.

‘Mut­lu olan­lar va­r’

Bu­gün el­le­rin­den alın­mak­la teh­dit edi­len ma­dal­ya­lar emek­li ko­mu­tan­lar için de, eş­le­ri için de ar­tık çok an­lam­lı de­ğil. Ör­ne­ğin Emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğa­n’­ın eşi Nil­gül Do­ğan, “On­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nı alıp rüt­be­le­ri­ni sö­ke­cek­ler­mi­ş” ha­tır­lat­ma­sın­da bu­lu­nu­yor ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dü­rü­yor: “Hiç de­ğil­se on­la­rın ma­dal­ya­la­rı, ni­şan­la­rı var. On­la­rın rüt­be­le­ri­ni sö­ke­cek olan­la­rın hal­kın gö­zün­de 5 ku­ruş de­ğe­ri olan bir rüt­be­le­ri de yok. Yar­gı bu ko­nu­da ka­rar ver­miş de­ğil. Böy­le bir şey ya­pı­la­cak ol­ma­sı­nın ha­ya­li­ni ku­rup mut­lu olan­lar var. Ya­şa­nan on­ca olay­dan son­ra o ma­dal­ya­la­rın bi­zim için an­la­mı da kal­ma­dı.”

‘Bi­zim için an­la­mı yok’

Es­ki Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Alan, “Bal­yoz Da­va­sı­”n­dan 18 yıl yıl hü­küm giy­di.
Kıb­rı­s’­a ilk çı­kan ve “Ba­şa­rı ma­dal­ya­sı­” bu­lu­nan, İç Gü­ven­lik ha­re­ka­tın­da­ki ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı iki ma­dal­ya­sı, Üs­tün Ce­sa­ret ve Fe­ra­gat Ma­dal­ya­sı da baş­ta ol­mak üze­re on­lar­ca ba­şa­rı bel­ge­le­ri bu­lu­nan En­gin Ala­n’­ın, bu ma­dal­ya­la­rı, bel­ge­le­ri ar­tık bir an­lam ifa­de et­mi­yor. O yüz­den eşi Ne­vin Alan şun­la­rı söy­lü­yor: “İs­ti­yor­lar­sa o ma­dal­ya­la­rı he­men tes­lim ede­bi­li­rim. Önemli olan o madalyaların görünümü değil. Önemli olan onların içimizde olması. İçimizden söküp alamazlar. On­lar, ma­dal­ya için de­ğil, ül­ke­si, mil­le­ti için ça­lış­tı. O ma­dal­ya­la­rı al­ma he­ves­li­si olan­lar bil­sin­ler ki eşi tu­tuk­lan­mış biz as­ker eş­le­ri için an­la­mı da kal­ma­dı.”

Söy­ler­ken se­si tit­re­di

Bu ko­nuş­ma­nın he­men ar­dın­dan, Ne­vin Alan, Sin­can F Ti­pi Ce­za­evi’n­de ya­tan eşi MHP Mil­let­ve­ki­li En­gin Ala­n’­ı zi­ya­ret et­ti. Ma­dal­ya­lar­la il­gi­li tar­tış­ma hak­kın&sh
y;da ne dü­şün­dü­ğü­nü sor­muş­tum. Ne­vin Ha­nım, ce­za­evin­den çı­kar çık­maz En­gin Ala­n’­ın söy­le­dik­le­ri­ni se­si tit­re­ye­rek ak­tar­dı: “Te­rö­rist­le­rin kah­ra­man, kah­ra­man­la­rın te­rö­rist ol­du­ğu bir ül­ke­de biz­le­re ve­ri­len ma­dal­ya­la­rın bir ke­lep­çe par­ça­sı ka­dar bi­le de­ğe­ri yok­tur.”

Müebbet istediler eksik teşebbüsten 20 yıla indirdiler

Emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğan, Bal­yoz Da­va­sı­’nın 1 nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı ola­rak gös­te­ril­di. Da­va­da Do­ğa­n’­a ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı ve­ril­di. Dar­be­ye ek­sik te­şeb­büs se­be­biy­le ce­za­sı 20 yı­la dü­şü­rül­dü. Do­ğan Si­liv­ri Ce­za­evi’n­de.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.